1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.Polityka prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych użytkowników i Klientów (a także potencjalnych klientów) korzystających ze sklepu internetowego pod adresem internetowym: www.zielonagaleriabp.pl, zwanego dalej Sklepem. Polityka prywatności określa także zasady stosowania plików cookies.
2.Polityka prywatności Sklepu ma charakter informacyjny.Administratorem danych osobowych użytkowników Sklepu jest Sprzedawca, adres email: info@zielonagaleriabp.pl, dalej zwany Administratorem i będący jednocześnie Usługodawcą Sklepu Internetowego.
3.Administrator dokłada wszelkiej staranności w celu ochrony interesów osób, których zbierane dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że dane te są przetwarzane zgodnie z przepisami prawa oraz ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Dane osobowe zbierane są przez Administratora dla określonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami. Administrator oświadcza, że zbierane przez niego dane są przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia danego celu przetwarzania.
4.Polityka Prywatności ma na celu określenie działań podejmowanych przez Administratora, w zakresie gromadzenia danych osobowych za pośrednictwem Sklepu oraz powiązanych ze Sklepem usług oraz narzędzi, które są wykorzystywane przez Klientów do wykonywania czynności, takich jak składanie Zamówienia czy wykonywanie innego rodzaju działań w ramach Sklepu.
5.Klient, który korzysta z usług i narzędzi udostępnionych w ramach Sklepu, potwierdza zapoznanie się z postanowieniami Polityki Prywatności oraz Regulaminu Sklepu, tym samym wyraża zgodę na wykorzystywanie jego danych osobowych zgodnie z Regulaminem oraz Polityką Prywatności.


6.Zbierane przez Administratora dane chronione są z użyciem racjonalnych środków technicznych i organizacyjnych oraz procedur bezpieczeństwa, w celu zabezpieczenia ich przed dostępem osób nieupoważnionych lub ich nieupoważnionym wykorzystaniem.
7.Administrator Sklepu na określonych w Regulaminie oraz w Polityce Prywatności zasadach posiada wyłączny dostęp do gromadzonych danych. Dostęp do danych osobowych Klienta może być również powierzony innym podmiotom, na przykład za pomocą których Klient dokonuje płatności oraz za pośrednictwem których dokonywana jest dostawa zamówionego Towaru, które to podmioty gromadzą, przetwarzają i przechowują dane osobowe zgodnie ze swoimi regulaminami i politykami prywatności. Dostęp do danych osobowych Klienta jest udzielany przedmiotowym podmiotom w zakresie niezbędnym i tylko takim, który zapewni odpowiednią realizację usług.
8.Wszelkie słowa i wyrażenia występujące w Polityce Prywatności rozpoczynające się dużą literą (np. Sklep, Klient, Zamówienie) należy rozumieć zgodnie z definicjami zawartymi w Regulaminie Sklepu.


2. GROMADZENIE, POZYSKIWANIE, ZAKRES, CEL ZBIERANIA DANYCH OSOBOWYCH


1.Administrator pozyskuje informacje o użytkownikach między innymi poprzez gromadzenie logów serwera.
2.Administrator w ramach Sklepu może przechowywać informacje takie jak: dane osobowe niezbędne do umożliwienia kontaktu z Klientem, przesłania wiadomości lub związane z płatnościami.
3.Administrator w ramach Sklepu może gromadzić dane osobowe Klientów oraz potencjalnych Klientów kontaktujących się z Administratorem w ramach obsługi klienta (między innymi za pośrednictwem Formularza Kontaktowego), a które to dane osobowe są niezbędne do zrealizowania danej prośby Klienta i kontaktu z nim w celu udzielenia odpowiedzi. Kontakt możliwy będzie także poprzez wykorzystanie danych umieszczonych w tym celu na Koncie Klienta.
4.Administrator przetwarza dane osobowe Klientów niezbędne do prawidłowej realizacji usług dostępnych w Sklepie i ma prawo do wykorzystywania zgromadzonych i przechowywanych w ramach Sklepu danych w następujących celach:

-Złożenia zamówienia w Sklepie,

-Zawarcia i realizacji Umowy sprzedaży lub Umowy o świadczenie Usługi elektronicznej

-Marketingu własnych produktów i usług

-Zapewnienia obsługi użytkownika, w tym rozwiązywania problemów technicznych i udostępniania odpowiednich funkcji

-Dostosowywania oferty i doświadczeń użytkownika, w tym reklam, we właściwościach Sklepu

-Monitorowania aktywności wszystkich oraz konkretnych użytkowników,

-Kontaktowania się z użytkownikami, w szczególności w celach związanych ze świadczeniem usług, obsługą użytkowników, dozwolonymi działaniami marketingowymi i reklamowymi,

-Przeprowadzania badań i analiz w celu poprawy działania dostępnych usług,

-Egzekwowania przestrzegania Regulaminu,

-Dokonywania oceny niektórych czynników osobowych Klienta.

5.Administrator jest uprawniony do przechowywania zgromadzonych w Sklepie danych wyłącznie w zakresie realizacji powyżej określonych celów.
6.Administrator zastrzega sobie prawo do filtrowania i blokowania wiadomości przesyłanych poprzez wewnętrzny system wiadomości, w szczególności jeśli mają charakter wiadomości-śmieci, zawierają niedozwolone treści lub w inny sposób zagrażają bezpieczeństwu użytkowników Sklepu.
7.Administrator ma prawo do automatycznego pozyskiwania i rejestrowania danych przekazywanych na serwer przez przeglądarki internetowe lub urządzenia Klientów, na przykład adres IP, parametry oprogramowania i sprzętu, przeglądane strony, numer identyfikacyjny urządzenia mobilnego oraz inne dane dotyczące urządzeń i korzystania z systemów. Gromadzenie powyższych informacji następować będzie w przypadku korzystania ze Sklepu.
8.Administrator zbiera, przetwarza i przechowuje następujące dane Klientów:

- adres poczty elektronicznej (adres e-mail),

-imię i nazwisko,

-adres dostawy Towaru (ulica, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, miejscowość, kraj),

-adres zamieszkania,

-numer telefonu.

9.Administrator oświadcza, iż podanie wyżej wymienionych danych przez Klienta jest dobrowolne. Ich podanie może być niezbędne do zawarcia i realizacji Umowy Sprzedaży. Zakres wymaganych do zawarcia umowy danych wskazany jest na stronie Sklepu oraz w Regulaminie

10.Przykładowi odbiorcy danych osobowych Klientów Sklepu:
-w przypadku korzystania w Sklepie ze sposobu dostawy przesyłką pocztową, Administrator powierza zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi przesyłki na zlecenie Administratora.
-W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie ze sposobu płatności elektronicznych Administrator powierza zebrane dane osobowe Klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu płatności elektroniczne w Sklepie.
-Administrator może udostępniać dane zanimizowane innym podmiotom, w tym partnerom Sklepu w celu dokonania rozpoznania atrakcyjności reklam i usług dla Klientów, poprawy jakości i efektywności usług świadczonych przez Sklep lub wymienione podmioty lub udziału w badaniach naukowych.


3. POLITYKA COOKIES I DANE EKSPLOATACYJNE


1.Administrator zbiera w sposób automatyczny informacje zawarte w plikach cookies w celu gromadzenia danych związanych z korzystaniem ze Sklepu przez Klienta. Pliki cookies to mały fragment tekstu, który serwis internetowy wysyła do przeglądarki użytkownika i który przeglądarka wysyła z powrotem przy następnych wejściach na witrynę. Używane są głównie do utrzymywania sesji np. poprzez wygenerowanie i odesłanie tymczasowego identyfikatora po logowaniu.
2.Administrator wykorzystuje pliki cookies „sesyjne” przechowywane na urządzeniu końcowym Klienta do czasu jego wylogowania, wyłączenia strony internetowej lub wyłączenia przeglądarki internetowej a także pliki cookies „stałe” przechowywane na urządzeniu końcowym Klienta przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Klienta.
3.Administrator w ramach Sklepu stosuje następujące rodzaje plików cookies:

-„niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Sklepu,

-pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa,

-„wydajnościowe” pliki cookies, wykorzystywane do pozyskiwania informacji o sposobie korzystania ze strony internetowej Sklepu przez użytkowników,

-„reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań,

-„funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez użytkownika ustawień i dostosowanie Sklepu do użytkownika.

4.Pliki cookies dostosowują i optymalizują Sklep oraz jego ofertę dla potrzeb Klientów przez takie działania jak tworzenie statystyk odsłon Sklepu czy zapewnienie bezpieczeństwa jego użytkownikom. Pliki cookies są także niezbędne do utrzymania sesji Klienta po opuszczeniu przez niego Sklepu.
5.Klient za pomocą swojej przeglądarki internetowej może w każdej chwili dokonać zmiany ustawień dotyczących plików cookies, a także może zablokować możliwość gromadzenia plików cookies.
6.Zablokowanie możliwości gromadzenia plików cookies lub wprowadzenie innych zmian w ustawieniach dotyczących plików cookies na urządzeniu Klienta może utrudnić albo uniemożliwić korzystanie z usług i narzędzi Sklepu, w tym możliwości złożenia Zamówienia.
7.Klient, który nie chce wykorzystywania plików cookies w opisanych powyżej celach może usunąć je ręcznie. Do zapoznania się ze szczegółową instrukcją jak tego dokonać należy wejść na stronę internetową producenta przeglądarki internetowej, z której aktualnie korzysta Klient. Więcej informacji na temat cookies dostępnych jest w menu pomocy każdej przeglądarki internetowej. Przykładowe przeglądarki internetowe obsługujące wspomniane pliki cookies to Mozilla Firefox, Google Chrome, Safari.
8.Informacje o niektórych zachowaniach użytkowników podlegają logowaniu w warstwie serwerowej. Dane te są wykorzystywane jedynie w celu administrowania sklepem i w celu zapewnienia sprawnej obsługi świadczonych usług hostingowych. Dane te nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony. Administrator może umożliwiać podmiotom zewnętrznym, na przykład dostawcom reklam, czy dostawcom rozwiązań analitycznych, gromadzenie informacji z wykorzystaniem powyższych technologii bezpośrednio na stronie internetowej Sklepu. Zgromadzone w ten sposób dane podlegają postanowieniom polityk prywatności opracowanych przez te podmioty.
9.Niektóre podmioty zewnętrzne działające w ramach Sklepu umożliwiają użytkownikom wycofanie zgody na gromadzenie i wykorzystywanie przez nie danych na potrzeby reklam bazujących na aktywności Klienta. Więcej informacji na ten temat i możliwość dokonania wyboru znajduje się na przykład na stronie internetowej: www.youronlinechoices.com.


4. PRAWA ORAZ OBOWIĄZKI ADMINISTRATORA I UŻYTKOWNIKÓW

1.Administrator nie powierza przetwarzania zebranych danych osobowych Klientów ani nie udostępnia ich podmiotom niepowiązanym bez zgody zainteresowanych, chyba że zachodzą następujące okoliczności:

-Administrator może korzystać ze wsparcia podmiotów zewnętrznych w celu świadczenia udostępnianych przez siebie usług, jednak podmioty te nie są upoważnione do niezależnego wykorzystywania danych osobowych przetwarzanych w imieniu Sklepu, a wszelkie ich działania podlegają przepisom Polityki Prywatności.
-Administrator zachowuje prawo do udostępniania danych organom publicznym w prowadzeniu postępowań o możliwe naruszenia prawa lub w zwalczaniu ewentualnych naruszeń Regulaminu Sklepu.

2.Klient / użytkownik ma w każdej chwili prawo dostępu do swoich danych osobowych gromadzonych przez Administratora. Prawo to obejmuje możliwość weryfikacji, modyfikacji, uzupełnienia, usunięcia, ograniczenia przetwarzania danych, wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania, przeniesienia danych, zaprzestania przetwarzania danych osobowych Klienta, a także prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w określonym celu, jeżeli Klient taką zgodę uprzednio wyraził oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Przedmiotowe uprawnienia przysługują bez podania przyczyny.Klient zapewnia, że podawane lub publikowane przez niego dane w Sklepie są poprawne.
3.W celu realizacji swoich praw Klient może w każdym czasie przesłać stosowne oświadczenie woli na adres siedziby Administratora lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.
4.Usunięcie danych osobowych lub zaprzestanie ich przetwarzania przez Administratora może skutkować brakiem możliwości realizacji usług świadczonych za pośrednictwem Sklepu lub ograniczeniem możliwości korzystania z jego funkcjonalności.


5.  ZMIANY POLITYKI PRYWATNOŚCI

1.Oferta Sklepu będzie może w przyszłości ulegać modyfikacji. Oznacza to, że Administrator będzie zobowiązany bądź uprawniony do wprowadzenia zmian w Polityce Prywatności.
2.Nowe wersje Polityki Prywatności będą się pojawiały na stronie internetowej Sklepu wraz z właściwym komunikatem.
3.Każda zmiana Polityki prywatności będzie obowiązywała od dnia powiadomienia o jej zmianie poprzez umieszczenie jej na stronie internetowej Sklepu. Zmiany będą właściwie wyróżnione przez okres jednego miesiąca od dnia wprowadzenia zmian w Polityce Prywatności.


W razie dodatkowych pytań dotyczących Polityki prywatności Sklepu, zapraszamy do kontaktu na info@zielonagaleriabp.plclose Koszyk
close Koszyk